menu search
brightness_auto
more_vert
खाली दिलेल्या अर्थाच्या ओवी अभंगातून शोधून लिहा.

(i) आपले पिल्लू घरट्यातून येऊन खाली जमिनीवर पडताच पक्षिणी त्याच्यासाठी अगदी तत्परतेने झेपावून येते. त्याच्या सेवेला धावून जाते.
thumb_up_off_alt 0 like thumb_down_off_alt 0 dislike

1 Answer

more_vert
 
verified
Best answer
सवेंचि झेंपावें पक्षिणी। पिली पडतांचि धरणीं।।
thumb_up_off_alt 0 like thumb_down_off_alt 0 dislike

Related questions

thumb_up_off_alt 0 like thumb_down_off_alt 0 dislike
1 answer
thumb_up_off_alt 0 like thumb_down_off_alt 0 dislike
1 answer

4.8k questions

4.3k answers

67 comments

387 users

...