menu search
brightness_auto
more_vert
पाठाच्या आधारे खालील कृती केव्हा घडतात ते लिहा.

(अ) माता धावून जाते ……………………………

(आ) धरणीवर पक्षिणी झेपावते ……………………………

(इ) गाय हंबरत धावते ……………………………

(ई) हरिणी चिंतित होते ……………………………
thumb_up_off_alt 0 like thumb_down_off_alt 0 dislike

1 Answer

more_vert
 
verified
Best answer
(i) माता धावून जाते – आगीत बाळ सापडल्यावर

(ii) पृथ्वीवर पक्षिणी झेपावते – पिल्लू जमिनीवर पडताच

(iii) गाय हंबरत धावते – भुकेले वासरू पाहिल्यावर

(iv) हरिणी चिंतित होते – जंगलात वणवा लागल्यावर
thumb_up_off_alt 0 like thumb_down_off_alt 0 dislike

Related questions

thumb_up_off_alt 0 like thumb_down_off_alt 0 dislike
1 answer
thumb_up_off_alt 0 like thumb_down_off_alt 0 dislike
1 answer

4.8k questions

4.3k answers

67 comments

387 users

...